Lära av varandras erfarenheter

Under fyra transregionala lärträffar har delprojektledare och projektpartners i Yrkesväg fått möjlighet att ta del av utvecklingsarbetet med de tre utbildningsspåren som ingår i utbildningsmodellen som togs fram i Yrkesväg Värmland, och som nu används i Yrkesväg.

Utbildningsmodellen som utvecklades i Yrkesväg Värmland består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser med praktiska inslag och på heltid.

– I Yrkesväg fortsätter vi att utveckla modellen med målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser inom Vuxenutbildningen, för personer med ett medborgarskap utanför EU, säger Sara Carlsson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Syftet med dessa lärträffar var att sprida arbetet som gjorts i Yrkesväg Värmland och ge kunskap och inspiration till kommunerna som ska jobba med de olika utbildningsspåren i Yrkesväg.

– Lärträffarna har skapat en kunskapsbas för det fortsatta arbetet i Yrkesväg, säger Helena Bengtsson Edgren, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Fyra lärträffar om de tre utbildningsspåren

Totalt har fyra digitala transregionala lärträffar om utbildningsspåren genomförts.

Vuxenutbildningen i Karlstad anordnade lärträffen om utbildningsspår 1 där modellen Praktisk SFI utvecklats. Praktisk SFI är en arbetslivsorienterande utbildning på heltid som integrerar SFI med orienteringskurser ppå grundläggande nivå, samt språkträningsplats hos en arbetsgivare.

Två av lärträffarna handlade om utbildningsspår 2 som är en yrkesinriktad utbildning.. Den första, som hölls av Jobbcenter i Karlstad, hade fokus på arbetet med jobbspår som är en kortare utbildningsinsats direkt riktad mot arbetsgivare med rekryteringsbehov. Då presenterades bland annat den introduktionsvecka som Jobbcenter tagit fram för deltagare i Jobbspår.

Den andra lärträffen om utbildningsspår 2 handlade om yrkesintegrerad SFI och hur SFI integreras med yrkesinriktade kurser, delkurser och orienteringskurser, samt praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, för att eleven ska bli matchningsbar mot arbete, eller få förutsättningar att läsa vidare i utbildningsspår 3. Hagfors, Säffle och Kristinehamn höll i lärträffen och bidrog med olika perspektiv och erfarenheter.

– Nyckelord från den här lärträffen var att skapa en brygga och kedja med utbildningsinsatser för målgruppen och att det är oerhört viktigt och framgångsrikt med samverkan mellan VUX och AME/integration, säger Marie Andersson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Vuxenutbildningen i Karlstad anordnade lärträffen om utbildningsspår 3 som är kombinationsutbildningar på gymnasial nivå, där SFI eller svenska som andraspråk integreras med en gymnasial yrkesutbildning och andra stödjande insatser.  

– Näst på tur är transregionala lärträffar om våra nya strategiska temaområden digital kompetens, språk och kunskapsutecklande arbetssätt och elevinflytande och elevråd. Därefter kommer lärträffar om alla projektets strategiska temaområden och utbildningsspår att anordnas under året, säger Marie.