Elevinflytande och elevråd

Temaområde J

Bakgrund

Många deltagare har inte fått tillräckliga kunskaper kring möjligheter att påverka sin situation i olika frågor. Deltagarna behöver få förutsättningar att kunna vara delaktiga och kunna påverka den verksamhet de deltar i. Detta arbete kan kopplas till skolans uppdrag i läroplanen.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckla strukturer och metoder i olika verksamheter för ett aktivt och integrerat arbete med att stärka deltagares inflytande och delaktighet inom olika områden
 • Utveckla och implementera arbete med regelbundna klassråd och elevråd inom vuxenutbildningen.
 • Använd klassråd som metod att löpande utvärdera projektets insatser.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Det genomförs regelbundet lokala elevråd med deltagare där bland annat frågor avseende projektet lyfts
 • Delprojektet kan löpande följa upp och kvalitetssäkra projektets insatser
 • Deltagarna har ökad förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor
 • Deltagarna har bättre förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv
 • Deltagarna har ökade förutsättningar att påverka projektet
 • Arbete med elevråd bidrar till att uppfylla mål i läroplanen
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv