Mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd

Temaområde F

Bakgrund

Många deltagare behöver få mer kunskap om mänskliga rättigheter, hälsa och föräldraskap. Dessa områden är viktiga för att eleverna ska få en hållbar livssituation utifrån ett holistiskt perspektiv. Personal inom olika verksamheter behöver därför utveckla metoder och verktyg i arbetet med att stärka deltagarnas kunskaper inom dessa områden. Detta arbete kan kopplas till skolans uppdrag i läroplanen.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utbilda personal i olika verksamheter i programmet Föräldraskap i Sverige och implementera i arbetet med deltagare
 • Utbilda personal i olika verksamheter i metodmaterialet Känn dig själv! Vuxen och implementera i arbetet med deltagare
 • Utbilda personal i olika verksamheter inom mänskliga rättigheter och implementera löpande uppföljning och analys av arbetet med mänskliga rättigheter på både organisations- och individnivå
 • Utveckla metoder och material i olika verksamheter i arbetet med att stärka deltagarnas kunskaper om mänskliga rättigheter.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Personal håller i utbildningar i Föräldraskap i Sverige för deltagare
 • Personal håller i utbildningar i Känn dig själv! Vuxen för deltagare
 • Individ- och familjeomsorg (IFO), vuxenutbildning (VUX), arbetsmarknadsenheter (AME) och integration har ökad kompetens inom mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd och använder material och metoder i arbetet med deltagare
 • Deltagarna har mer kunskap om mänskliga rättigheter och föräldraskap samt ökad hälsolitteracitet
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen.

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv.