Samordning och samarbete med arbetsgivare

Temaområde D

Bakgrund

Det är många aktörer och verksamheter i kommunen som tar kontakt med arbetsgivare i syfte att bl.a. skaffa språktränings-, praktik- och arbetsplatsförlagt lärande (APL)-platser. Arbetet med arbetsgivarkontakter behöver därför samordnas och gemensamma strategier och kommunikationsmaterial behöver tas fram. Även plattformar för samarbete med arbetsgivare behöver utvecklas.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckling av samordnade arbetsgivarkontakter inom kommunen
 • Utveckling av gemensamma strategier och kommunikationskanaler/kommunikationsmaterial för kontakter med arbetsgivare
 • Utveckling av plattformar för samarbete med arbetsgivare (t.ex. bransch-/yrkesråd, näringslivsenheter).

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Samarbetsplattformar och kommunikationsmaterial används
 • Kommunens samordning av arbetsgivarkontakter och anskaffning av praktik- och APL-platser har förbättrats
 • Alla deltagare har språkträningsplats, praktik och/eller APL på en relevant arbetsplats
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen.

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv.