Normkritisk studie- och yrkesvägledning

Temaområde E

Bakgrund

Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad och metoder i arbetet med normkritisk studie- och yrkesvägledning behöver utvecklas. Fler verksamheter än studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen behöver arbeta aktivt med studie- och yrkesvägledning så att alla deltagare får tillgång till detta stöd. Personal inom olika verksamheter behöver utveckla kompetens, verktyg och metoder för att kunna vägleda deltagare på ett normkritiskt sätt.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckling av gemensamma material och metoder inom t.ex. studie- och yrkesvägledning, SFI och AME/integration i arbetet med normkritisk studie- och yrkesvägledning för deltagare
 • Kompetensutveckling för personal som vägleder deltagare inom t.ex. studie- och yrkesvägledning, SFI och AME/integration inom normkritisk studie- och yrkesvägledning och gruppvägledning
 • Implementering av normkritisk studie- och yrkesvägledning, både individuell och gruppvägledning, för deltagare i alla tre utbildningsspår.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Personal som jobbar med deltagare har kompetens att arbeta med normkritisk studie- och yrkesvägledning och vägleder deltagare utifrån ett normkritiskt förhållningssätt
 • Fler deltagare har förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen.

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv.