Digital kompetens

Temaområde H

Bakgrund

Det finns ett stort digitalt utanförskap hos deltagarna vilket gör att de behöver mycket stöd för att hantera olika digitala verktyg i vardagen. Personal i olika verksamheter behöver därför arbeta med att stärka deltagarnas digitala kompetens. Detta arbete kan kopplas till skolans uppdrag i läroplanen.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckla metoder och material inom digital kompetens som är anpassade för deltagare inom respektive utbildningsspår och verksamhet
 • Utbilda personal i olika verksamheter, med stöd av central utvecklingsledare, att hålla i utbildningsinsatser inom digital kompetens för målgruppen och implementera utbildningsinsatser för deltagarna.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Personal håller i utbildningar i digital kompetens för deltagare
 • Deltagarna har ökad digital kompetens och har utvecklat sin förmåga att använda digital teknik
 • Deltagarna har utvecklat förmågor som är viktiga för fortsatta studier, arbetslivet och för samhällslivet
 • Arbete med att inkludera digital kompetens i utbildningsinsatserna bidrar till att uppfylla mål i läroplanen
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgrupps-anpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelands-medborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv