Uppföljning och analys

Temaområde B

Bakgrund

Det finns ett behov av att systematiskt kunna följa upp deltagares försörjning i syfte att kunna visa på hur vuxenutbildningen genom sina utbildningsinsatser bidrar till att minska kommunernas försörjningsstödskostnader. Sådan data kan utgöra ett viktigt underlag för beslut om resurser till Vuxenutbildningen.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckling av system för systematisk uppföljning av elevers försörjning i samverkan mellan Individ- och familjeomsorg (IFO), vuxenutbildning (VUX), arbetsmarknadsenheter (AME) och integration
 • Systematisk insamling och analys av data, samt framtagande av förslag på åtgärder
 • Genomförande av åtgärder som bygger på analys av den systematiska datainsamlingen
 • Framtagande av socioekonomisk analys.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Uppföljningssystemet möjliggör systematisk uppföljning av deltagarnas försörjning
 • En socioekonomisk rapport har tagits fram som belyser nytta och kostnadseffektivitet av utbildningsmodellen och som kan ligga till grund för beslut
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagarna
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen.

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv.