Språk- och kundkapsutvecklande arbetssätt

Temaområde I

Fokus på yrkeskunskap och anställningsbarhet.

Bakgrund

För att kunna erbjuda deltagarna språk- och yrkesintegrerade utbildningsinsatser behöver verktyg och metoder i arbetet utvecklas mellan t.ex. språk- och yrkeslärare. Även andra professioner som möter deltagarna behöver utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i syfte att underlätta för deltagarna.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckla metodstöd och pedagogisk vägledning inom SKUA som är anpassat för deltagare inom respektive utbildningsspår och verksamheter
 • Kompetensutveckla personal i olika verksamheter inom SKUA, bl.a. med hjälp av central utvecklingsledare
 • Implementera SKUA-anpassade metoder och material i olika verksamheter som arbetar med deltagarna.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Personal inom olika verksamheter har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vid möten med målgruppen enskilt och/eller i grupp
 • Deltagarna deltar i en utbildning där språk och yrkeskunskaperna integreras
 • Utbildningarna är språk- och yrkesintegrerade
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser, möten och informationstillfällen för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv