Studieavbrott och elever med låg eller ingen progression

Temaområde C

Bakgrund

Andelen studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) är hög och många deltagare har låg eller ingen progression i sina studier. Därför behöver verktyg och metoder i arbetet med systematisk uppföljning och analys av progression och studieavbrott utvecklas. Även samverkan mellan olika verksamheter behöver utvecklas för att kunna ge deltagarna rätt stöd för att kunna vara kvar i sina studier eller för att kunna återgå till sina studier efter ett studieavbrott.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckling av gemensamma verktyg och metoder mellan Individ- och familjeomsorg (IFO), vuxenutbildning (VUX), arbetsmarknadsenheter (AME) och integration i arbetet med stöd till elever med låg eller ingen progression
 • Utveckling av systematiskt uppföljningssystem inom VUX för uppföljning och analys av orsaker till låg/ingen progression eller studieavbrott hos elever
 • Öka kunskaperna hos VUX, AME/integration och IFO om orsaker till låg/ingen progression eller studieavbrott hos elever
 • Öka kompetensen hos VUX, AME/integration och IFO att ge rätt stöd för att öka elevers progression och minska risken för studieavbrott.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Personal som jobbar med deltagare på IFO, VUX, AME och integration har ökad kompetens att ge rätt stöd för att öka deltagarnas progression samt minska risken för studieavbrott
 • Studieavbrott hos deltagarna motverkas
 • Deltagare som har låg eller ingen progression har ökade förutsättningar att fullfölja sina studier
 • Deltagare som gjort studieavbrott på grund av låg eller ingen progression och som återvänder till studier har ökade förutsättningar att fullfölja sina studier
 • Deltagare som har låg eller ingen progression får det stöd de behöver för att klara sin utbildning
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen.

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv.