Samverkan

Temaområde G

Samverkan mellan  Individ- och familjeomsorg (IFO), arbetsmarknadsenheter (AME) och integrationsverksamheter och extern utbildningsanordnare

Bakgrund

Kommuner som inte har Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) i egen regi behöver utveckla samverkan med externa utbildningsanordnare både i syfte att säkerställa utbildningens kvalitet och för att skapa en samordnad planering för deltagarna.

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckla samverkan mellan utbildningssamordnare, studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadsenheter (AME) och integration och Individ- och familjeomsorg (IFO) i den egna kommunen
 • Utveckla samverkan med utbildningsanordnaren
 • Samordna planering, insatser och uppföljning kring deltagare
 • Utveckla arbetet med kravställan och prioritering av utbildningsinsatser som är anpassade utifrån behov på den lokala arbetsmarknaden.
 • Utveckla arbetet med kortare jobbspår i samverkan med utbildningsanordnare. Utveckla arbetet med språktränings- praktik- och arbetsplatsförlagt lärande (APL)-platser i den egna kommunen.

Syfte och resultat på medellång sikt

 • Kommunen får möjlighet att vara med att påverka kommuninvånarnas förutsättningar att etablera sig på den lokala arbetsmarknaden (bidra till att sänka försörjningsstödskostnader, öka integrationen, bidra till lokal kompetensförsörjning och tillväxt)
 • Samarbete mellan kommunen och utbildningsanordnare har etablerats/förstärkts
 • Kopplingen mellan utbildningsinsatserna och den lokala arbetsmarknaden har stärkts 
 • Deltagarna har en mer sammanhållen planering och får rätt stöd från de samverkande aktörerna
 • Deltagarna ökar sin anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Det finns en utvecklad utbildnings-modell som säkerställer en likvärdig behandling och som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning
 • Ökad kompetens hos medverkande aktörer att genomföra målgruppsanpassade utbildningsinsatser för deltagare
 • Medverkande kommuner har implementerat hela eller delar av utbildningsmodellen.

Effekter

 • Förbättrad integration och förbättrade möjligheter för deltagande tredjelands-medborgare att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden
 • Förbättrad integration och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
 • Bättre förutsättningar för snabbare etablering på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare
 • I medverkande kommuner finns en mer sammanhållen, målgruppsanpassad, rättssäker, effektiv och flexibel process för tidig integration
 • Förbättrad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration i syfte att öka tredjelandsmedborgares möjligheter att tidigare etablera sig i samhälls- och arbetsliv.