Uppstartsfas i Yrkesväg – Vad gör vi nu?

Projektet Yrkesväg började den 1 november 2022 och pågår till den 30 juni 2026. Projektet är uppdelat i tre olika faser för att det ska vara lättare att veta var man befinner sig i projektet och enklare att följa projektets utveckling.

De tre faserna i Yrkesväg består av uppstartsfasen, där vi är nu och som pågår fram till slutet av mars 2023. Efter det kommer genomförandefasen som äger rum i tre år fram till mars 2026 och slutligen avslutningsfasen som pågår till projektet avslutas.

Vad händer i uppstartsfasen?

– Den handlar bland annat om att projektdeltagare får information om grunderna för arbetet i projektet, praktiska detaljer och viktiga regler som gäller när man deltar i ett EU-projekt. Men framför allt handlar uppstartsfasen om att planera för hur vi ska genomföra projektet, säger Marie Andersson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Yrkesvägs centrala projektkontor som finns på Länsstyrelsen Värmland arbetar tillsammans med projektets externa utvärderare VETA Advisor med att ta fram en övergripande förändringsteori för projektets processer och stöd med projektplaner till delprojekten. Både delprojekten och centrala projektpartners tar fram egna projektplaner och även en kommunikationsplan tas fram.

– Delprojekten har kommit olika långt i sin uppstartsprocess, vissa vet precis hur de har tänkt att genomföra sina aktiviteter medan andra börjar sin planering nu, säger Sara Carlsson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Under uppstartsfasen får delprojektledare och projektpartners även möjlighet till kompetensutveckling inom olika områden som mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, jämställdhetsintegrering, funktionssätt och funktionshinderspolitik samt diskriminering. Alla projektmedarbetare får också ta emot erfarenheter från projektet Yrkesväg Värmland som var föregångare till Yrkesväg.

– Den här kunskapsöverföringen lägger basen för det fortsatta arbetet i Yrkesväg och görs genom våra transregionala lärträffar, säger Helena Bengtsson Edgren, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Vad händer sedan i genomförandefasen?

– Under genomförandefasen börjar delprojekten, det vill säga kommunerna konkret att arbeta med olika insatser och aktiviteter inom vuxenutbildningen för projektets huvudsakliga målgrupp som är personer med medborgar­skap i ett land utanför EU, säger Helena.

Utbildningsmodell
Utbildningsmodellen som togs fram i projektet Yrkesväg Värmland kommer under den här fasen att utvecklas genom att fler utvecklingsområden läggs till. Projektet har en holistisk syn på elevens utveckling för att nå en ökad integration och etablering i det svenska samhället och de nya områdena som läggs till i modellen är till exempel hälsa och digitala kunskaper och färdigheter.

Modellen har tre utbildningsspår som omfattar heltidsstudier där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser, samt praktiska inslag. De olika utbildningsspåren i modellen bygger på deltagarnas bakgrundskunskaper och innebär att när eleven har gått klart ett spår kan förflyttas till ett av de andra spåren.  

– Att eleven flyttas mellan spår är dock inte alltid huvudsaken , i ett spår utbildas deltagaren utifrån en rekryterande arbetsgivares behov och går vidare till timanställning hos arbetsgivaren när den förberedande utbildning är genomförd, säger Helena.

Strategiska temaområden
Det finns även tio strategiska temaområden i projektet. Det är områden som är viktiga att arbeta med oavsett vilket eller vilka utbildningsspår man jobbar med. De handlar bland annat om språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt, elevinflytande och elevråd, digital kompetens och uppföljning och analys.

– Alla kommuner har fått välja temaområden utifrån behov i sin kommun, så det ser olika ut i delprojekten. Här arbetar vi utifrån ett transregionalt lärande där kommunerna lär av varandra genom erfarenhetsutbyte och samverkan. De här områdena handlar mycket om metodutveckling och samverkan mellan VUX, AME och IFO, säger Helena.

Delprojekten kommer att jobba integrerat med att utveckla sina valda spår och strategiska områden och här har kommunerna möjlighet att prova olika arbetssätt och hitta fungerande metoder.

– För att jobba effektivt och med kvalitet kommer vi också att jobba med en gemensam plattform för kunnande, vilket vi bland annat gör genom olika utbildningsinsatser som till exempel projektledarutveckling och styrgruppsutbildningar, säger Helena.

Under genomförandefasen kommer projektet även att arbeta med uppföljning, utvärdering, och spridning av aktiviteter och resultat.

Slutligen sista fasen, vad händer då?

Avslutningsfasen pågår under projektets sista tre månader. Då ligger fokus på att jobba med uppföljning, utvärdering, slutrapportering, kommunikation och spridning av Yrkesvägs resultat.

– Förhoppningen är att vi i det här skedet har spridit projektets metoder och resultat till våra målgrupper och intressenter och att de tycker att det är ett viktigt arbete som de vill använda sig av, säger Marie Andersson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.